لیست داروها و مواد ممنوعه سال 2015

امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
لیست داروها و مواد ممنوعه سال 2015
#1
لیست داروها و مواد ممنوعه سال 2015
آئين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ
فهرست ممنوعه سال 1025
استاندارد بينالمللي
ترجمه و تدوين : ستاد ملي مبارزه با دوپينگ
مترجمين : دكتر رامين احمدي طباطبايي
دكتر افسانه گلشن راز


اين فهرست از اول ژانويه سال 1025 ميادي )22 دي ماه 2191 ( به اجرا در خواهد آمد.
فهرست ممنوعه سال 0215
آئين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ
قابل اجرا و معتبر از اول ژانويه 11( 0215 دي 1393(
مطابق با ماده 4.2.2 آئين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ، كليه مواد ممنوعه بايد بعنوان »موادخاص« درنظر گرفته شوند به جز
.M3,M2,M1 ممنوعه روشهاي همچنين و دارند قرار S.6.a و S4.5 , S4.4 ،S2 ,S1كاسهاي در كه موادي
مواد ممنوعه
S0 مواد فاقد تائيديه:
هر ماده فارماكولوژيك )داراي خواص دارويي( كه در هيچ يك از قسمت هاي بعدي فهرست ممنوعه به آن اشاره
نشده باشد و فاقد تأئيديه رسمي جاري از طرف مقامات بهداشتي مسئول دولتي به منظور مصرف درماني انساني
باشد ) به عنوان مثال: داروهاي تحت بررسي هاي پيشرفته پيش باليني ، باليني يا داروهايي كه توليد آنها متوقف
شده است، داروهاي طراحي شده ، موادي كه فقط براي مصرف دامپزشكي تأييد شدهاند( در همه مواقع ممنوع
ميباشند.
S1: عوامل آنابوليك
عوامل آنابوليك ممنوع ميباشند.
2-استروئيدهاي آنابوليك آندروژنيك)AAA(
a- استروئيدهاي آنابوليك آندروژنيك اگزوژن
*
)خارجي( شامل موارد زير ميباشد:1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstenedione (5α-androst-1-
ene-3,17-dione); bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol ); bolasterone; boldenone; boldione
(androsta-1,4-diene-3,17-dione); calusterone;
clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol);
dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-
3-one); desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone;
ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesterone; formebolone; furazabol
(17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinone; 4-
hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mesterolone;
metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); metenolone;
methandriol; methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one);
methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one); methyl-1-testosterone
(17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); methylnortestosterone (17β-
hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); methyltestosterone; metribolone
(methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); mibolerone;
nandrolone; 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone;
norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone;
oxymetholone; prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-
androstane); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testosterone (17β-hydroxy-5α-
androst-1-en-3-one); tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-
4,9,11-trien-3-one); trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);
و همچنين ساير مواد با ساختار شيميايي مشابه يا اثرات بيولوژيك همسان نيز ممنوع ميباشند.
b- استروئيدهاي آنابوليك آندروژنيك آندوژن
**
هنگامي كه به صورت خارجي تجويز مي شوند عبارتند از:
Androstenediol (androst-5-ene-3β ,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-
3,17-dione), dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);
prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA); testosterone
و ايزومرها و متابوليتهاي آنها، شامل ولي نه محدود به :
5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-
diol ;5α-androstane-3β,17β-diol; 5β-androstane-3α,17β-diol; androst-4-ene-
3α,17α-diol; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol;androst-5-
ene-3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol; 4-
androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione(androst-5-ene-
3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; epitestesterone, etiocholanolone;
7α-hydroxy-DHEA; 7β-hydroxy-DHEA;7-keto-DHEA; 19-norandrosterone;
19- noretiocholanolone


0-ديگر عوامل آنابوليك
شامل موارد زير ميباشند ولي به آنها محدود نيستند:
Clenbuterol, selective androgen receptor modulators (SARMs مانند : andarine
and ostarine), tibolone,zeranol,zilpaterol.
به منظور استفاده در اين قسمت :
*
"اگزوژن" به مادهاي اتاق ميشود كه به طور طبيعي توسط بدن انسان توليد نميشود.
**
"آندوژن" به مادهاي اتاق ميشود كه به طور طبيعي توسط بدن انسان توليد ميشود .
S2: هورمونهاي پپتيدي، فاكتورهاي رشد، مواد در ارتباط با آنها و مقلدها
مواد زير و ساير مواد با ساختار شيميايي مشابه يا با اثرات بيولوژيك همسان ممنوع ميباشند:
1- آگونيستهاي گيرنده اريتروپوئيتين:
2-2 عوامل تحريك كننده اريتروپوئز ) ساخت گلبول قرمز ESA( مانند داربي پوئيتين (dEPO) ؛ اريتروپوئيتين (EPO) ؛
EPO-Fc ؛ پپتيدهاي مقلد EMP) EPO) ، مانند CNTO 530 و پجينساتايد (Peginesatide) ، و متوكسي پولي
اتيلن گاكول – اپوئيتين بتا (CERA) ؛
Carbamylated و asialo EPO , ARA-290 : مانند ،اريتروپوئيتيك غير EPO گيرنده آگونيستهاي 2-1
EPO ؛
2- تثبيت كنندههاي فاكتور القاكننده هيپوكسي (HIF) ، مانند كبالت و FG-4592 ؛ و فعال كنندههاي HIF ، مانند آرگون،
گزنون ؛
3- گنادوتروپين جفتي (CG) و هورمون لوتئيني (LH) وعوامل آزاد كننده آنها مانند gonadorelin ، buserelin و
triptorelin در"مردان" ممنوع ميباشند.
4- كورتيكوتروفينها و عوامل آزاد كننده آنها مانند corticorelin ؛
5- هورمونرشد (GH) و عوامل آزادكننده آن شامل هورمون آزادكننده هورمون رشد (GHRH) وآنالوگهاي آن مانند
مانند Growth Hormon Secretagogues (GHS) ; tesamorelin و sermorelin , CJC-1295
(GHRPs) GH آزادكننده پپتيدهاي و ; ipamorelin و anamorelin مانند ghrelin mimetics و ghrelin
.)GHRP-2( pralmorelin و hexarelin , GHRP-6 , alexamorelin


عاوه بر آن عوامل رشد زير نيز ممنوع هستند:
فاكتور رشد فيبروباست )FGFS)، فاكتور رشد هپاتوسيت)HGF) ، فاكتور 1 رشد شبه انسوليني (IGF-1) و آنالوگهاي
آن، فاكتورهاي رشد مكانو(MGFs) ، فاكتور رشد مشتق شده از پاكت (PDGF)، فاكتور رشد وازكوار - اندوتليال
(VEGF) بعاوه هر فاكتور رشد مؤثر بر ساخت يا تحليل عضله، تاندون يا ليگامنت، ساخت عروق جديد، مصرف
انرژي، ظرفيت بازسازي يا تغيير و تبديل نوع تار عضاني.
S3- آگونسيتهاي بتادو
كليه آگونيستهاي گيرنده بتا-دو مشتمل بر همه ايزومرهاي نوري )مانند -d و -l ( ممنوع هستند.
بجز:
- سالبوتامول استنشاقي (Salbutamol) )به ميزان حداكثر 2000 ميكرو گرم طي 12 ساعت(،
- فورموترول استنشاقي (Formoterol) )به ميزان حداكثر 52 ميكروگرم طي 12 ساعت( و
- سالمترول استنشاقي (salmeterol) زمانيكه مطابق با رژيم درماني توصيه شده سازنده آن مصرف مي شوند .
سالبوتامول با غلظتي بيش از 1000ng/ml يا فورموترول با غلظتي بيشتر از 40 ng/ml در ادرار مسلماً ناشي از مصرف درماني
آن نبوده و به عنوان يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي )AAF) تلقي خواهد شد، مگر اينكه ورزشكار از طريق بررسي فارماكوكينتيك
كنترل شده ثابت كند كه نتيجه غيرطبيعي بدست آمده به دنبال مصرف دوز درماني استنشاقي تا ميزان حداكثر مورد اشاره در باا
ميباشد.
S4- مودواتوريهاي )تعديل كنندههاي( هورموني و متابوليك
هورمونها و تعديلكنندههاي متابوليك زير ممنوع هستند:
1- مهاركنندههاي آنزيم آروماتوز مشتمل بر موارد زير بوده ولي به آنها محدود نميشوند:
Aminoglutethimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triene-3,17-dion, (androstatrienedione),
4-androstene-3,6,17-trione(6-oxo), exemestane, formestane, letrozole, testolactone.
2- تعديل كنندههاي انتخابي گيرندههاي استروژن (SERMs) مشتمل بر مواد زير بوده ولي به آنها محدود
نميشوند:
raloxifene- tamoxifen- toremifene
3- ساير مواد ضد استروژني مشتمل بر مواد زير بوده ولي به آنها محدود نميشوند:
clomiphene, cyclofenil, fulvestrant
4- عواملي كه عمل يا اثرات مايوستاتين (myostatin) را تغيير داده و يا تعديل ميكنند، شامل مواد زير
ميباشند ولي به آنها محدود نميشوند: مهار كننده هاي مايوستاتين (myostatin Inhibitors


5- تعديلكنندههاي متابوليك:
آگونيستهاي و AICAR مانند AMP-activated protein kinase (AMPK) فعالكنندههاي 5-1
GW 1516 مانندPeroxisome Prolifrator Activated Receptor
انسولينها 5-0
Trimetazidine 5-3
S5- مواد مدر )ديورتيكها( و ديگر عوامل پوشاننده
ديورتيكها و مواد پوشاننده زير ممنوع هستند، همچنين ديگر مواد با ساختار شيميايي مشابه يا اثر )اثرات(
بيولوژيك يكسان ممنوع ميباشند.
مشتمل بر مواد زير بوده ولي به آنها محدود نميشوند:
 دسموپرسين )Desmopressin(، پروبنسيد )probenecid)، حجمدهندههاي پاسما )plasmaexpanders) مانند:
گليسرول (Glycerol) و تجويز داخل وريدي آلبومين)albumin(، دكستران)dextran(، هيدوكسياتيلاستارچ
(hydroxyethylstarch( و مانيتول )mannitol(
 Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone ;
etacrynic acid; furosemide; indapamide; metolazone ;
spironolactone; thiazides, مانند : bendroflumethiazide, chlorothiazide
و hydrochlorothiazide; triamterene و vaptans, مانند : tolvaptan.
به استثناء :
 دروسپيرنون)drospirenone)، پامابروم (Pamabrom) و مصرف موضعي دورزوامايد )dorzolamide( و نيز
برينزوامايد )brinzolamide(
 كاربرد موضعي فليپرسين (felypressin) بعنوان بيحس كننده دنداني.
كشف كاربرد هر مقدار از مواد زير داراي حد آستانه مصرف، در همه مواقع يا در حين مسابقه شامل: فورموترول، سالبوتامول،
كاتين، افدرين، متيل افدرين و پسودوافدرين به همراه يك ماده مدر يا پوشاننده، يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي تلقي ميشود مگر
اينكه ورزشكار ثابت نمايد كه داراي معافيت مصرف درماني تأييد شده براي آن ماده عاوه بر TUE تأييد شده براي ماده مدر يا
پوشاننده است


روشهاي ممنوعه
M1: دستكاري خون و تركيبات خون
موارد زير ممنوع ميباشد:
2. تجويز يا كاربرد مجددهر مقدارخون اتولوگ )خدود فرد(، آلوژنيدك [همولدوگ)فرد ديگدر( ] يدا هترولوگ)غيرانسداني( يدا
فراوردههاي گلبول قرمزباهر منشاء داخل دستگاه گردش خون.
1. افزايش دهندههاي مصنوعي جذب يا برداشت، انتقال و آزادسازي اكسيژن شامل موارد زير بوده ولي به آنها
محدود نميشوند: پرفلوروكميكال ها (Perflurochemicals), افاپروكسيرال RSR13) efaproxiral) و
فراوردههاي تغيير يافته هموگلوبيني « modified haemoglobin products » ( مانند:جايگزينهاي
خوني با پايه هموگلوبين haemoglobin-based blood substitutes و
فراوردههايهموگلوبينيميكرواينكپسوله microencapsulated products haemoglobin(،به جزء
مصرف اكسيژن مكمل.
1. هر شكل از دستكاري داخل عروقي خون يا تركيبات خوني از طريق فيزيكي يا شيميايي.
M2: دستكاري فيزيكي و شيميايي
موارد زير ممنوع ميباشد:
2. دستكاري يا قصد دستكاري نمونه ورزشكار با اين هدف كه نمونه تغيير پيدا كرده و يا عوض شود و يا صحت نمونه
گرفته شده در خال سلسله مراتب كنترل دوپينگ از بين برود، ممنوع مي باشد.
اين روشها شامل موارد زير هستند ولي به آن محدود نميشوند:عوض كردن ادرار يا تغيير دادن آن مانند آنزيمهاي پروتئاز
1. انفوزيونهاي داخل وريدي و )يا( تزريقات بيشتر از 50 ميليليتر طي دوره زماني 0 ساعته ممنوع مي باشند، بجز در
مواردي كه به صورت مجاز و قانوني در روند پذيرش بيمارستاني، اعمال جراحي و يا بررسيهاي كلينيكي دريافت شوند.
M3: دوپينگ ژني
موارد زير بدليل افزايش ظرفيت بالقوه عملكردورزشكار، ممنوع هستند:
2.انتقال پوليمرهاي اسيدهاي نوكلئيك ياآنالوگ هاي اسيد نوكلئيك;
1.استفاده از سلولهاي طبيعي و يا سلول هايي كه از نظر ژنتيكي تغيير يافته ان
مواد و روشهاي ممنوعه در حين مسابقات


عاوه بر گروهها يا كاس هاي S0 تا S5 و M1 تا M3 كه در باا به آنها اشاره شد، گروههاي زير در حين
مسابقات ممنوع ميباشند:
مواد ممنوعه
*
SadSTIMULANTS) محركها :S6
كليه مواد محرك شامل همه ايزومرهاي نوري )مانند -d و -l ( ممنوع ميباشند.
مواد محرك شامل تركيبات زير ميباشند:
a- مواد محرك غيرخاص عبارتند از:
Adrafinil; amfepramone; amfetamine; amfetaminil; amiphenazole; benfluorex;
benzylpiperazine; bromantan; clobenzorex; cocaine; cropropamide; crotetamide;
fencamine; fenetylline; fenfluramine; fenproporex; fonturacetam
[4-phenylpiracetam (carphedon)]; furfenorex; mefenorex; mephentermine; mesocarb;
metamfetamine(d-); p-methylamphetamine; modafinil;
norfenfluramine; phendimetrazine; phenmetrazine; phentermine; prenylamine;
prolintane.
هر ماده محركي كه به طور واضح و مشخص در اين قسمت فهرست نشده است ماده خاص تلقي مي گردد.
b- مواد محرك خاص.
شامل مواد زير هستند ولي به آنها محدود نميشوند:
Benzfetamine; cathine**; cathinone and its analogues, e.g. mephedrone ,methedrone,
and α-pyrrolidinovalerophenone; dimethylamphetamine; ephedrine ***
;epinephrine**** (adrenaline); etamivan; etilamfetamine ; etilefrine; famprofazone;
fenbutrazate; fencamfamin; heptaminol ;hydroxyamfetamine
(parahydroxyamphetamine); isometheptene ;levmetamfetamine; meclofenoxate;
methylenedioxymethamphetamine ;methylephedrine *** ; methylhexaneamine
(dimethylpentylamine); methylphenidate; nikethamide; norfenefrine; octopamine;
oxilofrine (methylsynephrine); pemoline; pentetrazol; phenethylamine مشتقاتش و ;
phenmetrazine; phenpromethamine; propylhexedrine ; pseudoephedrine*****;
selegiline; sibutramine; strychnine ;tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine),
tuaminoheptaneو ديگر موادي كه ساختار شيميايي مشابه يا اثرات بيولوژيك همسان با محركها هستند، نيز ممنوع ميباشند.
بجز:
مشتقات ايميدازول براي مصرف موضعي و چشمي و مواد محرك مندرج در برنامه پايش 1025.
*
*
bupropion,caffeine,nicotin,phenylephrine,phenylpropanolamine,pipradol,
synephrine :
اين مواد در زمره برنامه پايش )نظارتي( 1025 قرار دارند و در زمره مواد ممنوعه نيستند.
**
كاتين (cathine): در مواقعي كه غلظت آن در نمونه ادرار بيشتر از 5 ميكروگرم در ميلي ليتر باشد ممنوع است.
***
افدرين (ephedrine) و متيل افدرين (Methylephedrine) زماني كه غلظت آنها در ادرار بيش از 20
ميكروگرم در ميلي ليتر باشد، ممنوع است.
****
اپينفرين )آدرنالين(: كاربرد موضعي آن مانند داخل بيني و داخل چشمي، يا تجويز همزمان آن با
بيحسكنندههاي موضعي ممنوع نميباشد.
*****
پسودوافدرين (pseudoephedrine): هنگاميكه غلظت ادراري بيشتر از 250 ميكروگرم در ميلي ليتر
داشته باشد، ممنوع است.
(NARCOTICS) مخدرها :S7
مواد مخدر زير ممنوع ميباشند:
Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl and its
derivatives, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone,
pentazocine و pethidine.
(Canabinoids) كانابينونيدها :S8
ممنوع هستند :
 نوع طبيعي مانند : كانابيس، حشيش، ماري جوانا يا فرم سنتتيك دلتا 9- تتراهيدروكانابينول (THC)
. HU-210 ، JWH0-73 ، JWH-018 ، "Spice" : مانند كانابينوئيدها شبه 
(GLUCOCORTICOIDS) گلوكوكورتيكوئيدها :S9
همه گلوكوكورتيكوئيدها در صورتي كه از راه دهان، از طريق تزريقات وريدي، عضاني، يا از راه مقعد مصرف شوند،
ممنوع ميباشندمواد ممنوعه در ورزشهاي خاص

(Alcohol) الكل Tongue1
*
الكل )اتانول( فقط در هنگام مسابقات و در ورزشهاي زير ممنوع شده است:
كشف يا شناسايي آن با استفاده از تجزيه آزمايشگاهي از راه تنفس و يا خون ميباشد. حد يا آستانه ممنوعيت و تخلف از قوانين مبارزه با
دوپينگ برابر با غلظت خوني الكل به ميزان 0/20 گرم در ليتر ميباشد.
 ورزشهاي هوايي
)فدراسيون جهاني FAI)
 ورزش تيروكمان
)فدراسيون جهاني WA)
 ورزش اتومبيلراني (فدراسيون جهاني FIA)
 ورزش كاراته
( فدراسيون جهاني WKF)
 ورزش موتورسيكلت(فدراسيون جهاني FIM)
 ورزش قايق موتوري )فدراسيون جهاني UIM)
P2. بتابلوكرها )مهاركنندههاي گيرنده بتا(
بتابلوكرها فقط »حين مسابقات« در رشتههاي ورزشي زير و نيز در خارج از مسابقات در جاييكه به آن اشاره شده، ممنوع ميباشند:
 ورزش تيروكمان (فدراسيون جهاني WA(
*
 ورزش اتومبيلراني (فدراسيون جهاني FIA)
 ورزش بيليارد (فدراسيون جهاني WCBS) )براي همه رشتهها(
 ورزش دارت (فدراسيون جهاني WDF)
 ورزش گلف (فدراسيون جهاني IGF(
 ورزش تيراندازي (فدراسيون جهاني IPC, ISSF)
*
 ورزش اسكي/اسنوبورد (فدراسيون جهاني FIS( در:.
Ski jumping, Freestyle aerials/half pipe and snowboard half pipe/big air
 ورزشهاي زير آب )فدراسيون جهاني CMAS ( در رشتههاي
constant-weight apnoea with or without fins , dynamic apnoea with and without fins, free
immersion apnoea, Jump Blue apnoea, spearfishing, static apnoea, target shooting and
variable weight apnoea .
*
در خارج از مسابقات نيز، ممنوعيت دارند.
بتابلوكرها شامل مواد داروئي زير ميباشند ولي به آنها محدود نميشوند:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol,
celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol,
oxprenolol,pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
* ازم به توضيح كه وفق قوانين ج.ا.ايران مصرف الكل اكيداً ممنوع بوده و با مصرف كننده مطابق قوانين قضايي كشور برخورد خواهد شد.
منبع/سایت فدراسیون بدنسازی
پاسخ
 تشکر شده توسط: riahi


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان